Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Identitat: TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. (també el prestador)

NIF: A08821597

Direcció postal: Carretera C-17 km. 16,640, 08185 Lliçà de Vall, (Barcelona)

Correu electrònic: tesadisa@tesadisa.com

 

TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de mes normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa de que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de indole tècnica i organitzatives, per garantitzar i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Les seves dades personals solament s’utilitzaran per les següents finalitats:

 

- Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

- Remitir les comunicacions comercials publicitaries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas de que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mediant la suscripció de la NEWSLETTER.

- Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.

- Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.

- Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com per no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

- Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

-Es realitzaran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

- Les dades dels clients i/o proveïdors seran tractats, dintre de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en el compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

 

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte BAIXA a tesadisa@tesadisa.com.

 

D’acord amb la LSSICE, TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. no realitzara practiques de SPAM, per tant, no enviarà correus comercials per e-mail que no haguin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari te la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprès per rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per cap altre finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

 

 

 

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

 

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació u oposició, o limitació al tractament. Però, conservarem determinades dades personals identificatives i del trafic un màxim de 2 anys per el cas de fos recorregut per els Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades del ús indegut de la pagina web.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

La base legal per al tractament de les dades es el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitara en el moment de que marqui la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

 

El no facilitar les seves dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriures, registrar se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

 

En el cas en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per el desenvolupament de les obligacions administratives, físiques, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà de la relació comercial establerta entre les parts. En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà la existència prèvia de la relació comercial establerta per les parts.

 

COMUNICACIONS

 

Qualsevol comunicació emesa quedara incorporada als sistemes d’informació de TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. Al acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consisteix expressament a que TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l’Usuari indique l’ho contrari:

 

  • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol medi habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, noticies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

  • En el cas de que l’Usuari hagui consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials via electrònica mediant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per medis electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, noticies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes de TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A., iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

 

S’informa a l’Usuari que els mitjans habilitats pre l’empresa per comunicar si amb els clients i altres afectats, es el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si Vd. Remet informació personal a través d’un mitja de comunicacions diferents als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitja en qüestio.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

 

TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A., no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que existeixi necessitat raonable per complir amb un processament judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

 

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar la seva conta si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

 

TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. no cedirà les dades recollides a tercers llevat que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

 

La informació que vostè ens proporcioni tant a travès d’aquest lloc web com a travès de la aplicació serà allotjada en els servidors de TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A., contractats a l’empresa JAD SOLUCIONS INFORMÀTIQUES (en endavant JAD) amb NIF B-62168901 i domicili fiscal lloc en Granollers. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulada mitjançant un contract d’encarregat del tractament entre el prestador i d’aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin cap tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 

Com usuari-interesat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. presentant un escrit a la direcció postal del encapçalamento enviant un correu electrònic a tesadisa@tesadisa.com, indicant com assumpte: LOPD, EXERCICI DRETS, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitja anàleg en drets, tal i com indica la llei.

 

Drets:

 

  • Drets d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.

  • Drets de cancel·lació: permet que es suprimeixi les dades que resultin ser inadequats o excessius.

  • Dret de oposició: dret del interessat a que no s’arribi a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el cessament en el mateix.

  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi de que aquest pugui transmetre a altres responsables, sense impediments.

  • Drets a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa la elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecte significativament.

 

Com a usuari, te dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També te dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control si considera que pugui haver vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es)

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

INFORMACIÓ QUE RECAVEM:

 

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 

- Aquells que els usuaris subministrin a traves dels diferents serveis oferts en la pagina web.

- Aquells inclosos en els diferents formularis previstos en la pagina web.

- Dades recollides a traves de les cookies per la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

 

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposara la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita son exactes, actuals i veritables. Li rogem que en el cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi de que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

 

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pagina web www.tesadisa.com li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el nom, dades de contacte e informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

 

A traves d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin colgades en la web son propietat de TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A., incloses les dels menors, en les que, per la obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats al efecte per als centres en els quals els menors formen part. Però, els pares, tutors o representants dels menors com titulars del exercici de drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa al ús de la imatge del menor, que en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

XARXES SOCIALS

 

L’informem que TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. pot tenir presencia en xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a traves de les xarxes socials) de les pagines oficials de TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. es regira per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que produeixi altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

 

Queda prohibida la publicació de continguts:

 

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzi activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol contingut que TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. consideri inapropiats.

 

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre public, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i dels drets de la propietat intel·lectual e industrial.

 

Així mateix, TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. es reserva la protestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

 

Les comunicacions remeses a traves de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Tejidos Sánchez Diaz, S.A., podent enviar informació del seu interès.

 

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A., mitjançant el següent enllaç: www.empresa.com/politicadeprivacidad.

 

En tot cas, si Vd., remet informació personal a traves de la xarxa social, TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A., quedara exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT

 

Les dades que ens facilitin es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemats. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en els fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixin amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

 

IDIOMA

 

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat es l’espanyol. Per tant, en cas de que hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

 

ENVIO CV

 

En el suposat de que l’usuari envii el seu CV a traves de la nostra web, l’informem que les dades aportats seran tractats per fer-ho participi en els processos de selecció que pot haver, llevat a cap un anàlisis del perfil del sol·licitant com l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant de Responsable. L’informem que aquest es l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de forma que no pot acceptar els currículums emesos per altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, els rogem que ens u comuniquin per escrit el mes d’hora possible, amb l’objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

 

Les dades es conservaran durant un temps màxim d’un any, transcorregut el qual es procedeixi a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en el seu posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el mencionat temps, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li rogem ens remetin novament el seu currículum.

 

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrades del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

 

En el suposat de que l’usuari es subscrigui al blog, l’informem que les dades aportats seran tractats per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb l’avís d’actualització i que es conservaran mentre que hi hagui interès mutu per mantenir el fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per tal fi, es suprimira amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

 

En el suposat de que l’usuari volgués que publicar la seva opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre les suggeriments proposades, experiències u opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades en la pagina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagui un interès mutu per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per tal fi, es suprimiran totes les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran en la nostra pagina web. L’única dada personal que es publiqui del testimoni serà el seu nom.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A., es reserva el dret a modificar la present política per adaptar la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ

 

A tos els efectes les relacions entre TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A. amb els Usuaris dels serveis telemàtics, presents en aquesta web, tan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb un us els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

 

 

 

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Política de galetes